Společnost Helma 365, s.r.o., se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, DIČ: CZ27111083, IČO: 27111083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97046, provozovatel projektu na webových stránkách www.helma365.eu a www.konfigurator.helma365.eu (dále jen „webová stránka“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V tomto dokumentu Vás chceme informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás na této webové stránce shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

Ochrana osobních údajů

1. Jaké údaje sbíráme a zpracováváme?

V závislosti na účelu zpracování a za dále v této Informaci uvedených podmínek o Vás sbíráme, spravujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • telefon

 • adresu elektronického kontaktu - e-mail

 • informaci o Vaší IP adrese

 • informace poskytnuté z cookies

 • případně další údaje, o jejichž zpracování je subjekt údajů vždy výslovně informován (např. fotografický nebo jiný obrazový a zvukový záznam, který nám poskytnete v rámci marketingových soutěží)
   

2. Proč údaje zpracováváme a jak je využíváme (účel a právní základ zpracování)?

Některé údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu:

 • základní identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mail, popř. telefon) Vámi poskytnuté ve formuláři na našich webových stránkách, a to pro účely vypracování nabídky na Vámi zaslanou poptávku

 • doplňující identifikační a kontaktní údaje za účelem Vaší jednoznačné identifikace pro plnění smlouvy uzavírané prostřednictvím našich webových stránek a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (tj. doplňující informace, které poskytnete před uzavřením smlouvy ve formuláři pro usnadnění následného uzavření smlouvy)

 • Vaši e-mailovou adresu získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, a to za účelem zasílání obchodních sdělení

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašem nákupu pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů (např. pro účely reklamace)

 • Vaše údaje v nezbytném zákonném rozsahu pro plnění našich zákonných povinností (zejména identifikační a kontaktní údaje pro vystavení, zaúčtování a archivaci smluv, objednávek a daňových dokladů pro vedení účetnictví apod.)

 

Pro zpracování některých údajů pro některé účely potřebujeme Váš souhlas, tyto údaje i účel zpracování jsou vždy uvedeny v souhlasu, který poskytnete:

 • pro marketingové činnosti jako je:

  • zasílání aktuálních informací, nabídek a jiných obchodních sdělení, v případě, že jste nám neposkytli Váš elektronický kontakt v souvislosti s prodejem výrobku nebo služeb, potřebujeme Vaši emailovou adresu,

  • sledování pohybu uživatelů na webových stránkách a profilování, pro něž potřebujeme znát Vaši IP adresu a umístit na Váš počítač tzv. cookies (viz bod 10 těchto informací)

  • individualizace nabídky služeb a produktů, pro něž potřebujeme znát Vaši IP adresu a cookies

  • soutěže, pro něž sbíráme Vaše další identifikační a kontaktní údaje, případně nám v jejich rámci poskytujete i fotografický záznam či videozáznam

  • profilování, zejména rozboru, hodnocení a odhadu aspektů týkajících se zejména Vašich minulých nákupů, preferencí, chování na webových stránkách, míst, kde se nacházíte, to vše za účelem poskytování a zlepšování našich služeb a produktů a jejich individualizaci co nejpřesněji dle Vašich potřeb

 • za účelem zlepšení a rozvoje našich služeb a produktů prostřednictvím Vašich názorů v rámci dotazníků, anket, diskuzí, kdy sbíráme Vaši e-mailovou adresu, případně jiné údaje, které nám poskytnete

 • pro vedení zákaznické databáze minulých i potenciálních zákazníků

 • z dalších důvodů, které Vám případně sdělíme vždy před zpracováním údajů.

 

3. Jak údaje získáváme?

Údaje získáváme s ohledem na smluvní charakter vztahu s Vámi zásadně na základě Vašeho dobrovolného poskytnutí těchto údajů.

Některé údaje dále získáváme automatizovaně, když používáte naše služby, a to zejména prostřednictvím cookies a logování (viz bod 10. těchto Informací). Některé údaje získáváme také od našich obchodních partnerů, kterým jste údaje při použití naší služby nebo následně poskytli (např. provozovatelům služeb Facebook, Google Analytics, AdWords, Sklik apod.).

 

4. Jak údaje zpracováváme?

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme elektronickou formou a v této formě jsou uchovány a zabezpečeny.

 

5. Jak dlouho údaje uchováváme a zpracováváme?

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, dokud trvá právní důvod jejich zpracování, v případě souhlasu dále dokud nebude souhlas s jejich zpracováním odvolán, případně nedojde-li k ukončení zpracování ze zákonných důvodů.

Údaje zpracovávané za účelem marketingu budou zpracovány nejdéle po dobu 3 let.

 

6. Jak údaje chráníme?

Osobní údaje jsou pod stálou elektronickou a procedurální kontrolou zajištěnou prostřednictvím:

 • organizačních opatření jako jsou vnitropodnikové zásady nakládaní s osobními údaji a smluvní zajištění zpracovatelských povinností. Osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 • přiměřených technických prostředků a příslušných opatření .

Právo na ochranu osobních údajů Vám zaručuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

7. S kým údaje sdílíme?

Údaje sdílíme z níže vymezených důvodů s dále uvedenými kategoriemi příjemců:

 • státní orgány, resp. další subjekty v rámci plnění zákonných povinností jako jsou orgány dohledu, orgány státní správy apod.,

 • jiné než státní subjekty, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a pro plnění zákonných povinností např. s daňoví poradci, účetní, advokáti atd.

 • externí subjekty, které provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s námi, a to zejména:

 • dopravci, doručitelé a výdejní místa, a to za účelem splnění smlouvy, tj. doručení objednaného zboží, výher ze soutěží apod.

 • poskytovatelé on-line platebních služeb za účelem provedení bezhotovostní platby za naše zboží a služby

 • poskytovatelé DTP, grafických, tiskových, knihařských a obdobných služeb za uvedeným účelem

 • společnosti zajišťující marketingové služby

 • poskytovatelé informačních systémů a aplikací za účelem poskytování služeb naší společnosti (hosting, webhosting, správa obsahu, zasílání obchodních sdělení apod.)

 • poskytovatelé dalších aplikací a systémů, kteří údaje nezpracovávají, ale mohou jim být za smluvně vymezených podmínek v rozsahu nutném k plnění služby zpřístupněny.

 • společnosti působící v rámci skupiny Helma 365 (skupina Helma 365 zahrnuje tyto společnosti: Helma 365, s.r.o.; WEST servis s.r.o.; Stil 365 s.r.o.; AVE DAY a.s., H365 a.s.)

 • za účelem automatizovaného zasílání obchodních sdělení provozovatel služby MailChimp, kdy k předání údajů dochází do třetí země. Provozovatel této služby je registrován v programu EU-US Privacy Shield, zásady ochrany soukromí jsou dostupné zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 • i jiné subjekty v rozsahu dle Vašeho souhlasu.

Rozsah poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů je vždy omezen na údaje nezbytné pro naplnění účelu a poskytnutí závisí na právním základu zpracování dle čl. 2 shora.

 

8. Jaká Vám garantujeme práva?

Máte zejména právo

 • požadovat přístup k osobním údajům

 • na opravu údajů

 • na výmaz údajů

 • na omezení zpracování

 • na přenositelnost osobních údajů

 • vznášet námitky proti zpracování

 • kdykoliv odvolat svůj souhlas ke zpracování

 

9. Jak můžete uplatnit další svá zákonná práva?

Požadované úkony provedeme v zákonem stanoveném rozsahu na základě Vaší žádosti. Jakékoliv Vaše žádosti, námitky, oznámení změn údajů a další Vaše požadavky přijímáme na adrese GDPR@helma365.eu

Jsou-li žádosti subjektů údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme Vám účtovat přiměřený poplatek k pokrytí vzniklých nákladů nebo můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

10. IP adresy, logovací soubory, cookies

 • IP adresy

IP adresa (adresa internetového protokolu)

IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. Dynamickou a statickou IP adresu obdrží každý zákazník od svého poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil. Webserver ukládá celé IP adresy pro případ vyžádání součinnosti např. s PČR apod. Webaplikace k nim nemá přístup.

 

 • Logovací soubory

Webserver a netflow logují a uládají přístup, IP adresu a čas po dobu 2 let. Logování slouží k servisním účelům, zvláště k detekci a odstraňování problémů v systému. Přístup nemá uživatel ani webserver s aplikací.

 

 • Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení malé datové soubory, obecně nazývané cookies. Důvodem používání je zajištění plné funkčnosti webu a pohodlí uživatelů, ze statistických důvodů a také pro přizpůsobení informací a reklam vašim zájmům, například dle obsahu webu, který jste navštívili.

Cookies si pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na těchto stránkách provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

 

 • Technická cookies

Název

 

Velikost

Popis

cart_id

 

39

Technická cookie obsahující unikátní identifikátor košíku.

acceptCookie

 

13

Poskytuje informace o tom, zda je povolena podpora cookies.

kd_parpas 41 Technická cookie pro identifikaci a zabezpečení partnerské sekce.

Dále se nastavují cookies od bootstrapcdn.com (CDN), cloudflare.com (CDN), doubleclick.net (CDN), jquery.com (CDN jquery).

 

 • Soubory cookie třetích stran

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google, Seznam, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram a Pinterest). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami, mohou používat své soubory cookie a aktivní komponenty a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat, nemáme žádný vliv na zpracování osobních údajů těmito poskytovateli služeb. Tito partneři mohou tyto informace spojit s jinými informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili v důsledku vašeho užívání jejich služeb. Informace o používání souborů cookie a o tom, jak se nakládá s vašimi daty a o vašich právech a nastaveních, najdete na webových stránkách příslušného poskytovatele:

 • Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme v rámci služby Google Analytics, která je poskytována společností Google Inc. Více informací https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/

  a https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 • Webové stránky obsahují soubory cookie sociálních médií, které vám (mimo www.ekalendar.cz) zobrazují naše nejnovější příspěvky z příslušné sociální sítě. Některé cookie umožňují uživatelům přihlášeným ke svému účtu na příslušné sociální síti sdílet obsah prostřednictvím této služby. Používáme k tomu sociální zásuvné moduly sociálních sítí Facebook, Twitter, Pinterest. Jste-li přihlášeni ke svému účtu na příslušné sociální síti, může provozovatel sociální sítě spojit vaši návštěvu s vaším účtem. Nechcete-li, aby provozovatel sociálních sítí shromažďoval vaše data prostřednictvím našich stránek, musíte se před návštěvou našich stránek ze svých účtů na sociálních sítích odhlásit.
  Používáme sociální zásuvné moduly těchto sociálních sítí:

 • Dále používáme videoplatformu YouTube provozovanou společností YouTube LLC. YouTube je platforma, která umožňuje přehrávání audio a video souborů. Obsahuje-li některá strana z našich internetových stránek integrovaný přehrávač YouTube, vytvoří se spojení s YouTube pro zajištění přenosu videa. Je-li navázáno spojení s YouTube, jsou na YouTube přenášena data. Více informací v prohlášení YouTube o ochraně dat: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

 • Soubory cookie také používáme k reklamním účelům, k výběru reklam podle toho, co je pro Vás relevantní (remarketing). Marketingová cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Souhlas udělujete i se zasíláním osobních údajů (e-mail, telefon) našim ověřeným reklamním partnerům pro účely remarketingu, profilace, cílení a personalizaci reklamy. Tito partneři mohou údaje zkombinovat s dalšími svými nástroji. V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tato data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě Vaší geografické lokace. Více informací o pravidlech získáte na stránkách reklamních systémů, provozovaných:
  - společností Google: https://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/ads/  (pro www.googletagmanager.com, www.doubleclick.net)
  Odhlásit se od používání souborů cookie společností Google můžete na stránce Nastavení reklam společnosti Google. Další možností je se odhlásit od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative.
  - společností Seznam.cz, a.s. s využitím technologie retargetingu. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.: https://www.sklik.cz/ , www.seznam.cz 

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Zabránit sběru dat můžete odmítnutím používání souborů cookies. K dispozici máte online dostupné nástroje, kterými můžete kontrolovat soubory cookie a obdobné technologie, včetně možností volby v nastavení svého prohlížeče pro blokování a odstraňování souborů cookie. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

mobilní - Android

mobilní - iPhone, iPad, iPod touch

 

Odebrat, nebo upravit udělený souhlas s používání souborů cookies můžete kliknutím na "Nastavení cookies".